آرشیو اخبار

ایجاد سرای نوآوری و کارآفرینی
ایجاد سرای نوآوری و کارآفرینی

ایجاد سرای نوآوری و کارآفرینی

در راستای تبیین فعالیت ها و ماموریت های معاونت نوآور ی و امور اقتصادی جلسات با دانشکده ها در خصوص ایجاد سرای نوآوری و کارآفرینی

ادامه مطلب