اخبار تصویری

همکاری معاونت فرهنگی و معاونت نواوری و اقتصادی
همکاری

همکاری معاونت فرهنگی و معاونت نواوری و اقتصادی

نظر به ظرفیتهای موجود در مجموعه معاونت فرهنگی جهت هم افزایی با معاونت نوآوری و اقتصادی در مسایل علمی و اقتصادی . جلسه ای به منظور آشنایی هر چه بیشتر طرفین با فرآیندها و زمینه های فعالیت با حضور مدیران و کارشناسان ذیربط دو حوزه برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه ویدئو کنفرانسی با سرکار خانم دکتر مریم ملونی مدیر کل محترم دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانسی با سرکار خانم دکتر مریم ملونی مدیر کل محترم دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

بررسی طرح های ارسالی مرکز نوآوری و تجاری سازی در حضور سرکار خانم دکتر مریم ملونی مدیر کل محترم دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

ادامه مطلب