آرشیو اخبار

دوره های مجازی مهارت های کارآفرینی و کسب و کار ویژه تابستان ۱۴۰۰

دوره های مجازی مهارت های کارآفرینی و کسب و کار ویژه تابستان ۱۴۰۰

مرکز نوآوری و تجاری سازی دانشگاه کاشان با مشارکت مرکز کارآفرینی دانشگاه در حال برگزاری دوره های مجازی مهارت های کارآفرینی و کسب و کار ویژه تابستان ۱۴۰۰ می باشد . این دوره ها برای واحدهای مستقر در مرکز نوآوری و تجاری سازی و مرکز رشد ۸۰ درصد تخفیف را شامل می شود . برای دانشجویان دانشگاه نیز ۵۰ درصد تخفیف داریم.

ادامه مطلب