آرشیو اخبار

نشست نمایندگان وحدهای فناور مستقر در مرکز با مدیر و معاونت فناوری، نواور یو اقتصادی

نشست نمایندگان وحدهای فناور مستقر در مرکز با مدیر و معاونت فناوری، نواور یو اقتصادی

در راستای برقراری ارتباط موثر و فعال بین واحدهای مستقر در مرکز نوآوری و تجاری‌سازی و بررسی و ارزیابی وضعیت واحدها، جلسه مشترک در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه با حضور مدر مرکز نوآوری و تجار یسازی و معاونت فناوری، نوآوری و اقتصادی برگزار گردید.

ادامه مطلب