آرشیو اخبار

همکاری معاونت فرهنگی و معاونت نواوری و اقتصادی
همکاری

همکاری معاونت فرهنگی و معاونت نواوری و اقتصادی

نظر به ظرفیتهای موجود در مجموعه معاونت فرهنگی جهت هم افزایی با معاونت نوآوری و اقتصادی در مسایل علمی و اقتصادی . جلسه ای به منظور آشنایی هر چه بیشتر طرفین با فرآیندها و زمینه های فعالیت با حضور مدیران و کارشناسان ذیربط دو حوزه برگزار گردید.

ادامه مطلب