آرشیو اخبار

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانسی با سرکار خانم دکتر مریم ملونی مدیر کل محترم دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانسی با سرکار خانم دکتر مریم ملونی مدیر کل محترم دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

بررسی طرح های ارسالی مرکز نوآوری و تجاری سازی در حضور سرکار خانم دکتر مریم ملونی مدیر کل محترم دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

ادامه مطلب