گروه زیست گام

نماینده: دکتر سید علی حسینی تفرشی

شماره تماس: 09132614965

ایده محوری: تولید زانتان گام از منابع میکروبی.

تاریخ استقرار: 1400/07/01