شرکت داده پرداز تدبیر فردا

فناوری اطلاعات (داده کاوی و تحلیل داده، امنیت داده، موبایل و برنامه نویسی و اتوماسیون اداری)".

 

مهندس محمدرضا باباولیان مسئول

09131633805