شرکت قامت یار الوند

نماینده: آقای محمد بهارلوئی

اده محوری: ارایه خدمت حرکات اصلاحی ورزشی از طریق طراحی و ساخت ساخت سه بعدی کفی کفش

تاریخ استقررا: 1400/10/01