شرکت پلاسما فناوران کویر

با ایده محوری: 

تصفیه و پاک سازی آب و پساب صنایع مختلف با کمک فناوری پلاسمای سرد

تاریخ ورود به مرکز: 1398/112/01

تاریخ ورود به پارک: 1399/06/01