شرکت سلامت آذین پارسیان

پژوهش و فراوری محصولات با منشاء گیاهی و جانوری

 

 

تاریخ استقرار در مرکز: 1398/01/01

تاریخ ورود به پارک: 1399/01/01