شرکت دانش بنیان ماشین سازان البرز پیمان

ایده محوری:

  طراحی و ساخت ماشین نیمه اتوماتیک گلچین

 

نماینده: دکتر محسن ایرانی

شماره تماس: 09132626769