آقای دکتر طالبی مدیر کل محترم سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم و تحقیقات-۱۴-۸-۱۴۰۱

۲۵ آبان ۱۴۰۱ | ۰۹:۵۸ ۲
آقای  دکتر طالبی مدیر کل محترم سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم و تحقیقات-۱۴-۸-۱۴۰۱
آقای  دکتر طالبی مدیر کل محترم سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم و تحقیقات-۱۴-۸-۱۴۰۱