کلیپ مرکز نوآوری و تجاری سازی

۲۴ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴:۴۶ ۱۱
خانم دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری
دکتر علی فرهادیان - مدیر مرکز نوآوری و تجاری سازی - معرفی مرکز
گروه استودیو
شرکت بهینه سازان هوش افزار
گروه صنعتی جهان صادرات
شرکت دانش بنیان مغناطیس دانش پژوه کاشان
گروه نیکی روز - مهندس زمانی
شرکت دانش بنیان پارس پویش فناور
آقای مهندس محمد نیکوئی مهر - کارشناس مسئول مرکز نوآوری و تجاری سازی
معرفی مرکز توسط معاون پژوهشی
معرفی مرکز