فراخوان طرح / ایده های کاربردی دانشجویی در سراهای نوآوری

فراخوان سراهای نوآوری
 • 0
 • فرم پذیرش طرح / ایده منتخب هسته های دانشجویی جهت استقرار در سراهای نوآوری ارسال عناوین متفاوت از عناوین سراهای نوآوری و یا ارسال ایده های شخصی امکان پذیر است.
  1
 • مشخصات ایده
  2
 • عنوان ایده*ایده خود را بنویسید
  3
 • چکیده ایده*رویکرد حل مسئله خود را بنویسید.
  4
 • امکانات، تجهیزات مورد نیاز*خود را بنویسید.
  5
 • مشخصات سرپرست تیم (استاد مشاور)
  6
 • نام نام خانوادگی*
  7
 • رشته و مدرک تحصیلی*
  8
 • حوزه تخصصی*
  9
 • شماره تماس سرپرست*
  10
 • مشخصات تیم - نفر اول
  11
 • نام و نام خانوادگی نفر اول*
  12
 • کدملی نفر اول*
  13
 • شماره دانشجویی نفر اول*
  14
 • دانشکده، رشته و مقطع نفر اول*
  15
 • شماره تماس نفر اول*
  16
 • مشخصات تیم - نفر دوم
  17
 • نام و نام خانوادگی نفر دوم*
  18
 • کدملی نفر دوم*
  19
 • شماره دانشجویی نفر دوم*
  20
 • دانشکده، رشته و مقطع نفر دوم*
  21
 • شماره تماس نفر دوم*
  22
 • مشخصات تیم - نفر سوم
  23
 • نام و نام خانوادگی نفر سوم*
  24
 • کدملی نفر سوم*
  25
 • شماره دانشجویی نفر سوم*
  26
 • دانشکده، رشته و مقطع نفر سوم*
  27
 • شماره تماس نفر سوم*
  28
 • مشخصات تیم - نفر چهارم
  29
 • نام و نام خانوادگی نفر چهارم*
  30
 • کدملی نفر چهارم*
  31
 • شماره دانشجویی نفر چهارم*
  32
 • دانشکده، رشته و مقطع نفر چهارم*
  33
 • شماره تماس نفر چهارم*
  34